ప్రజా సాధికార సర్వే (Smart Pulse Survey) - 2016Unsurvey Request
Enter Aadhaar Number

మీరు Mobile Number నమోదు చేసేటప్పుడు ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్న Mobile Number మాత్రమే ఇవ్వాలిసిందిగా కోరుచున్నాము. సర్వేకి వచ్చేముందు మాయొక్క ఎన్యుమరేటర్ మిమ్మల్నిసంప్రదిస్తారు.